Kto je Milan Machalec

Fotka Milan_Machalec

Ing. Milan Machalec, MPH

  • lektor, školiteľ
  • IRCA registrovaný audítor UK Londýn
  • audítor systémov manažérstva kvality a bezpečnosti potravín ISO 9001, 14001, 18001, 22000, HACCP, IFS, BRC, GlobalGAP
  • národný expert pre bezpečnosť potravín CIAA BSP BRUSSELS
  • expert ISO CASCO pre SR pre tvorbu štandardu 22003
  • poradca MP SR

Začiatky

V roku 1993 som založil spoločnosť AGRIFOOD s.r.o., ktorej hlavné zameranie bolo mikrobiologické, fyzikálno-chemické a chemické skúšanie potravinárskych výrobkov a poľnohospodárskych produktov.

Samostatnú prevádzku – Skúšobňa AGRIFOOD som vytvoril v roku 1994. Hlavná činnosť bola zameraná na laboratórne skúšanie potravín a poľnohospodárskych produktov. Prvé osvedčenie o akreditácii obdržala Skúšobňa v januári 1995. V procese reakreditácie dodnes úspešne obhajuje svoju spôsobilosť pričom vzhľadom na sortiment výrobkov a druh skúšok postupne rozširovala predmet akreditácie.

Poradenstvo

Klasické laboratórne služby potravinárskym a poľnohospodárskym výrobcom doplnila poradenská činnosť v oblasti výživy hospodárskych zvierat, výroby krmív a potravín. K tomu sa následne pridali služby z oblasti výkonu auditov, inšpekcií a kontrol v celom potravinárskom reťazci od pôdy až po spotrebiteľa na Slovensku, v Čechách, krajinách EU, ale aj mimo Európskej únie. Tieto činnosti sú dodnes vykonávané v oddelení PORADENSKO-KONZULTAČNÉHO CENTRA PRIEVIDZA.

Zameriaval som sa na vyhotovenie nezávislých posudkov a správ, zastupovanie zákazníkov v certifikačnom, registračnom či dovozovom konaní. Neskôr to bola odborná poradenská činnosť v procese výroby zdravotne neškodných a kvalitných potravín a výkon auditov v procese certifikácie a školiaca činnosť v oblasti kvality a bezpečnosti potravín.

Svojou odbornou činnosťou som sa dokázal presadiť u nadnárodných spoločností ako je Nestlé alebo Dr. Oetker.

Aktivity som postupne rozšíril z agropotravinárskeho rezortu na rezort zdravotníctva a to v oblasti školenia, zavádzania systémov a legislatívnych požiadaviek, ako aj výkonu auditov v zdravotníckych zariadeniach.

Audity, školenia a kurzy

Vďaka meniacim sa podmienkam na trhu som sa prispôsobil požiadavke reťazcov a začal vykonávať poradenstvo a interné, externé, certifikačné a dodávateľske audity ISO noriem a súkromných štandardov, ako napr. Tesco, Unilever alebo Kraft Foods.

V odbornej a školiacej činnosti sa hlavne zameriavam na špecifikácie, kontrolu etikiet v súlade s legislatívou,  správnu výrobnú prax, správnu hygienickú prax, HACCP, systémy bezpečnosti potravín ako ISO normy, FSSC, ISO 9001, 14001, 18001, 22000, súkromne štandardy legislatívne požiadavky.

V nemalej miere vykonávam aj školiace aktivity v oblasti bezpečnosti potravín a zdravotníctva.

Štátna a verejná správa

Svojou odbornosťou som sa presadil do funkcií štátnej a verejnej správy, kde zastupujem určité posty na MPSR, ako napr. registrovaný poradca, na MHSR ako posudzovateľ euro projektov, MŽPSR ako člen komisie pre biologickú bezpečnosť, SNAS, posudzovateľ a expert alebo ako predseda Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov.

Vývoj situácie ma nútil ísť ďalej a mať určitý vplyv na dianie v rámci EU a to priamo v Bruseli, kde zastupujem Slovensko v oblasti bezpečnosti potravín ako člen BEUC Brusel a neskôr ANEC Brusel.

Ako IRCA registrovaný audítor UK Londýn s bohatými skúsenosťami z posudzovania auditov v zahraničí a tiež ako člen ISO CASCO v zastúpení Slovenska som sa podielal na tvorbe ISO normy 22003.

Tieto skúsenosti odovzdávam prostredníctvom online školení, odborných článkov, verejných prednášok, poradenstva a kurzov.