Európsky deň práv pacientov

Pri príležitosti Európskeho dňa práv pacientov (18. apríl) sa 12-13 mája 2014 uskutoční v Bruseli konferencia na tému: Úloha občianskych organizácií v posilnení postavenia pacientov s chronickými ochoreniami, ktorej sa ako predseda Slovenského združenia ochrany práv pacientov a spotrebiteľov zúčastním.

Posilnenie postavenia pacienta je základnou hodnotou moderného systému zdravotnej starostlivosti o pacienta. Avšak poňatie posilnenie postavenia pacienta nie je dostatočne jasné.

Existujú tiež obavy, že právomoc pacienta môže predstavovať zvýšené náklady na zdravotný systém. Zásadná úloha občianskych organizácií v posilnení pacientov s chronickým ochorením a ich rodiny sa často podceňuje.

Pacienti s chronickými ochoreniami sa nevedia vyrovnať nielen s lekárskymi aspektami ich stavu, ale aj so sociálnymi a psychologickými dôsledkami ich choroby, ktoré často majú taký veľký vplyv na kvalitu ich života ako samotná choroba.

Pridaná hodnota občianskych organizácií spočíva v globálnom prístupe k posilneniu postavenia pacienta, podpore, informovanosti a vzdelávaní pacienta, ktoré im pomôže čeliť mnohým ťažkostiam ich každodenného života.

Tento globálny prístup je nevyhnutný, aby urobil pacienta dostatočne silným, aby spolupracoval so svojimi lekármi na rovnakej úrovni, pomáhal im prispôsobiť starostlivosť, aktívne sa podieľať na riadení ich ochorení a efektívnejšie využívať zdravotnícke služby.

Posilnenie postavenia pacienta

Posilnenie postavenia pacienta má dva rôzne, ale vzájomne sa dopĺňajúce rozmery:

  1. Zlepšenie schopností účinne riadiť svoje chronické ochorenie
  2. Posilnenie skupín pacientov na efektívnom podieľaní sa zdravotnej politiky

V obidvoch prípadoch v tomto hrajú občianske organizácie zásadnú úlohu.

Všeobecné ciele kongresu

  • Stúpajúce povedomie a informácie o koncepte posilnenie postavenia pacienta v jeho dvoch vzájomne sa doplňujúcich rozmeroch.
  • Navrhnutie a porovnanie rôznych modelov sietí a to ako na národnej úrovni a na úrovni EÚ a analyzovanie ich príslušných štruktúr, spôsobu práce a hlavných výsledkov ako zapojiť široké spektrum organizácií.
  • Posilnenie organizácií pacientov s chronickými ochoreniami na postavenia pacienta aktívne sa podieľajúceho na zdravotnej politike na národnej a európskej úrovni.

Špecifické ciele kongresu

Výmena a zdieľanie najlepších postupov z rôznych občianskych združení pochádzajúcich z celého radu krajín EÚ a to na:

  • Posilnenie pacientov: informovanosť o podpore a budovanie kapacít u pacientov s chronickým ochorením, rovnako ako ich príbuzných, ktorí zvyčajne hrajú zásadnú úlohu v pomoci im vysporiadať sa s ich stavom, vrátane sociálnych, psychologických a ďalších. To zahŕňa partnerstvo medzi organizáciami pacientov a inými zainteresovanými stranami, t.j. zdravotníckymi pracovníkmi, verejnými inštitúciami, médiami, atď.
  • Posilnenie občianskych združení: a to vytvorením národných alebo EÚ sietí, ktoré prenášajú na ne kompetencie a nástrojov, ktoré im pomôžu vytvárať partnerstvá, identifikovať spoločné ciele, atď.

Vypracovanie spoločného manifestu o význame posilnenia chronických pacientov a ich združení. Manifest bude vypracovaný a podpísaný všetkými organizáciami, ktoré sa zúčastnia konferencie a budú zaslané novým poslancom.

Konferencia bude podporená Európskou komisiou v rámci programu verejného zdravia.